ALGEMENE

VOORWAARDEN

 m55 mapspDanserswijk

IN- EN UITSCHRIJVING

Inschrijving van de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend online inschrijfformulier. Bij leerlingen onder de 18 jaar gebeurt dit door ouders of voogd. Bij een nieuw lidmaatschap wordt er eenmalig €15 administratie kosten berekend.

PROEFLES
Inschrijfdatum vindt plaats vanaf de proefles. Wanneer de leerling zich inschrijft voor een les, wordt de proefles meegerekend.

Inschrijfformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Leerlingen kunnen zich na overleg ook gedurende het lopende seizoen aanmelden. Indien er aanmeldingen komen voor groepen die vol zitten, zal Danserswijk samen met de leerling alternatieven bespreken. De leerling verbindt zich voor een heel seizoen en gaat akkoord met de algemene voorwaarden. Een overeenkomst bij Danserswijk wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de Ingangsdatum. Voor kleuters en peuters geldt een contractsduur van minimaal 6 maanden.

Bij tussentijdse onderbreking, opzeg of annulering van de lessen door een leerling zal er geen restitutie of vermindering worden verleend op het te betalen of reeds betaalde lesgeld. We hanteren een opzegtermijn van 1 volle kalender maand. Het opzeggen van je lidmaatschap kan uitsluitend per email naar info@danserswijk.com. Administratieve wijzigingen (bijv. rekeningnr, adres etc) dienen zo spoedig mogelijk per mail doorgegeven te worden via info@danserswijk.com. De leerling (ouders / voogd bij leerling onder de 18 jaar) is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste naam- en adresgegevens. Leerlingen hebben altijd de mogelijkheid om één vrijblijvende proefles bij te wonen. Bij het volgen van een tweede les dient de leerling zich in te schrijven. Leerlingen die zich inschrijven bij Danserswijk geven daarmee toestemming voor publicatie van foto, en/of filmmateriaal ten behoeve van marketing of promotie van de dansschool.

ABONNEMENT

Abonnementsgelden worden maandelijks via automatische incasso voldaan.

In de maanden juli en augustus zijn er geen danslessen i.v.m. de zomervakantie tenzij schoolvakanties anders lopen.  In de zomervakantie waar geen lessen worden gegeven, betaal je ook geen abonnementskosten. De rest van de schoolvakanties zijn doorberekend in het abonnement. 

Lessen die wegens afwezigheid van de docent uitvallen worden niet ingehaald. Wel garandeert Danserswijk dat er (90%) lessen per cursusjaar worden gegeven. Door het jaar heen zijn er verschillende presentaties, voorstellingen end. welke, indien nodig, gecompenseerd worden met de reguliere lessen. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.

Wanneer een leerling een les niet kan volgen ontvangen wij graag vooraf een mail via info@danserswijk.com zodat de betreffende docent(e) op de hoogte kan worden gesteld.

Strippenkaart is 5 maanden geldig.

Voor korte cursussen zal Danserswijk aangepaste tarieven, lestijden en lesplaatsen hanteren.

BETALING

Leerlingen die niet aan hun betalingsverplichting van het lesgeld hebben voldaan worden een volgend cursusjaar niet opnieuw ingedeeld en zullen de lessen gedurende het seizoen geweigerd worden, tot dat de betaling voldaan is. Hiermee vervalt de betalingsplicht niet en de niet genoten lessen worden niet ingehaald of gecrediteerd.  Indien betaling niet op tijd plaatsvindt zal er een herinneringsmail verzonden worden. Indien men nadien nog in gebreke blijft zal er €10,-  administratiekosten in rekening gebracht worden. Het lesgeld voor een korte cursus ( of workshop) dient altijd bij aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Gespreide betaling van het lesgeld voor een jaarcursus is alleen mogelijk middels automatisch incasso. De machtiging voor automatisch incasso loopt automatisch door in het nieuwe cursusjaar tenzij men zich voor 1 juli van het lopende cursusjaar uitschrijft. Danserswijk behoud zich het recht voor om jaarlijks de tarieven aan te passen.

Tarief aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. toeslagen, BTW percentage verhoging of verlaging end.) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding van het contract.

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

Danserswijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Deelname aan lessen en activiteiten van Danserswijk is geheel op eigen risico van de leerling (of diens vertegenwoordiger als het kinderen betreft).

– Het is niet toegestaan om eten, kauwgom en drinken mee te nemen in de zaal (m.u.v water in een af gesloten fles).

– Laat geen afval achter.

– Telefoon dient uit te staan tijdens de les.

– Kledingvoorschriften: Bij de danslessen dient er gepaste danskleding met gepaste dansschoenen gedragen te worden, de docent kan je hierover informeren en adviseren.                                                                                                                                

– Docenten delen de dansgroepen in op niveau en/of leeftijd. Ouders van nieuwe leerlingen (kleuters) mogen enkel de eerste les kijken in de zaal. Alle ouders worden vervolgens eens per jaar uitgenodigd voor een kijk les.

PRIVACY PERSOONSGEGEVENS

Bij Danserswijk wordt zorgvuldig omgegaan met jouw privacy. Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij gebruiken je gegevens voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van jouw deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om deze gegevens te beschermen. Wij delen jouw gegevens alleen met derden als je daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Volg je ons?

Volg Danserswijk op social media om op de hoogte te blijven van nieuwtjes, shows en lesmateriaal.