IN- EN UITSCHRIJVING:

Inschrijving van de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Bij leerlingen onder de 18 jaar gebeurt dit door ouders of voogd. Bij een nieuw lidmaatschap wordt er eenmalig € 15,- administratie kosten berekend. Inschrijfformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Cursisten kunnen zich na overleg ook gedurende het lopende seizoen aanmelden. Indien er aanmeldingen komen voor groepen die vol zitten, zal Danserswijk samen met de cursist alternatieven bespreken. De Cursist verbindt zich voor een heel seizoen en gaat akkoord met de algemene voorwaarden. Een Overeenkomst bij Danserswijk wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de Ingangsdatum. Voor kleuters en peuters geldt een contractsduur van minimaal 6 maanden.

Bij tussentijdse onderbreking/annulering van de lessen zal er geen restitutie of vermindering worden verleend op het te betalen of reeds betaalde lesgeld. We hanteren een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Het opzeggen van je lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur per email naar de ledenadministratie. Administratieve wijzigingen (bijv. rekeningnr, adres etc) dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of per mail doorgegeven te worden aan Danserswijk. De cursist (ouders / voogd bij cursisten onder de 18 jaar) is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste naam- en adresgegevens. Cursisten hebben altijd de mogelijkheid om een vrijblijvende proefles te draaien. Bij het volgen van een tweede les zal de cursist zich in dienen te schrijven. Leerlingen die zich inschrijven bij Danserswijk geven daarmee toestemming voor publicatie van foto- en/of filmmateriaal ten behoeve van marketing/promotie van de dansschool.

BETALING:

Cursisten die niet aan hun betalingsverplichting van het lesgeld hebben voldaan worden een volgend cursusjaar niet opnieuw ingedeeld. En zullen de lessen gedurende het seizoen geweigerd worden, totdat de betaling voldaan is. Hiermee vervalt de betalingsplicht niet en de niet genoten lessen worden niet ingehaald. Cursisten dienen de betaling in de op het inschrijfformulier gekozen termijnen te voldoen. Indien betaling niet op tijd plaatsvindt zal er een herinneringsmail verzonden worden. Indien men nadien nog in gebreke blijft zal er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht worden. Het lesgeld voor een korte cursus ( of workshop) dient altijd bij aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Gespreide betaling van het lesgeld voor een jaarcursus is alleen mogelijk middels automatisch incasso. De machtiging voor automatisch incasso loopt automatisch door in het nieuwe cursusjaar tenzij men zich voor 1 juli van het lopende cursusjaar uitschrijft. Kortingen die kunnen worden berekend zijn de volgende: familie korting 15 % ; deze wordt verrekend op de eerste les van het jongste lid van het gezin. kortingen op de 2de les 10 %, 3de les 25 %. Hierna is een Passepartout van toepassing. Voor de voorwaarden zie hieronder bij passepartout combinaties van kortingen zijn NIET mogelijk en zijn niet van toepassing op de korste cursussen, Musical Lab, workshops en strippenkaart. Danserswijk behoud zich het recht voor om jaarlijks de contributies te verhogen.

Danserswijk behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 september (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN:

Een cursusjaar bestaat uit ongeveer 37 weken. Lessen die wegens geldige afwezigheid van de docent uitvallen worden in principe niet ingehaald. Wel garandeert Danserswijk hoe dan ook tenminste 33 (90%) lessen per cursusjaar. Tevens zullen er door het jaar heen verschillende presentaties, voorstellingen e.d. zijn welke, indien nodig, gecompenseerd worden met de reguliere lessen. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Deze zullen ook niet ingehaald worden op een later moment. Wanneer een leerling een les niet kan volgen ontvangen wij graag een mail met afmelding zodat de betreffende docent(e) op de hoogte kan worden gesteld. Voor korte cursussen zal Danserswijk aangepaste tarieven, lestijden en lesplaatsen nader bepalen en kenbaar maken. Ouders van nieuwe leerlingen (kleuters) mogen enkel de eerste les kijken in de zaal, alle ouders worden vervolgens eens per jaar uitgenodigd voor een kijkles. Danserswijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen die mee worden genomen/achter gelaten tijdens de lessen en tijdens voorstellingen. Deelname aan lessen en activiteiten van Danserswijk is geheel op eigen risico van de cursist ( of diens vertegenwoordiger als het kinderen betreft). Het is niet toegestaan om eten en drinken mee de zaal in te nemen (m.u.v water in een af te sluiten fles). Laat geen afval achter . Telefoon dient uit te staan tijdens de les. Bij danslessen dienen er danskleding en dansschoenen van de kledingvoorschriften binnen 1 maand na inschrijving aangeschaft te worden. Voorschriften te krijgen via de docent. Docenten delen de dansgroepen in op niveau en/of leeftijd.

GEBRUIK PASSEPARTOUT:

Een passepartout is vanaf 5 lessen per week tot onbeperkt. Bij een passepartout kan je diverse lessen combineren. Bv 3x lessen van 75 min en 2 x lessen van 60 min. Via een passepartout les volgen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier voor alle te volgen lessen. Voor deze lessen gelden dezelfde voorwaarden als voor alle andere lessen, je legt je vast voor een bepaalde les. Combinaties van kortingen zijn NIET mogelijk en zijn niet van toepassing voor de passepartout.

STRIPPENKAART:

Een strippenkaart bestaat uit 10 lessen. Deze strippenkaart kunt u bij iedere volwassen lessen gebruiken. De kaart is naar datum van afgifte 5 maanden geldig. Kosten van de strippenkaart bedraagt € 95,00 voor 60 minuten en €115 voor 75 minuten. De Strippenkaart is strikt persoonlijk en kan dan ook niet voor derden gebruikt worden of overgedragen worden. Combinaties van kortingen zijn NIET mogelijk en zijn niet van toepassing voor de strippenkaart.